WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORRaming

Raming van de te leveren prestaties

Het mandaat van commissaris heeft een wettelijke duur van drie jaar (hernieuwbaar), tenzij ontslag om wettige reden. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de algemene vergadering, die beslist over de benoeming.

De vergoeding voor de functie van commissaris bestaat in een vast bedrag, waarover de algemene vergadering haar akkoord betuigt. Het ereloon vloeit voort uit volgende activiteitsbeschrijving met een gemiddelde tijdsraming over de drie controlejaren:

Interimcontroles normaal in de 4de maand voor einde boekjaar

(voor het eerste controlejaar gebeurt dit binnen de eerste 3 maanden na aanstelling)

  • Samenstellen en aanpassen permanente dossiers

  • Onderzoek van de semestriële toestand

  • Beschrijving, evaluatie en testen van de administratieve organisatie en interne controles van de vennootschap

  • Bespreking van de bevindingen

Eindejaarscontroles:

  • Fysische inventariscontrole: einde boekjaar (EBJ)

  • Saldobevestigingen en opvolging: 1 ste m. na EBJ op kantoor

  • Substantiële testen op balans en resultatenrekeningen: 3e-4e maand na einde boekjaar

Rapportering:

  • Bespreking controlebevindingen

  • Nazicht definitieve versie jaarrekening

  • Nazicht jaarverslag

  • Revisoraal controleverslag

  • Certificering aan de Ondernemingsraad

  • Rapportering aan de Algemene Vergadering

  • Afsluiting jaardossier