WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISOROmzetting

De opdracht van de bedrijfsrevisor of de externe accountant bestaat erin verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva (niet ouder dan 3 maand), zoals opgesteld door het bestuursorgaan. Er zal vooral nagegaan worden of die staat geen overwaardering van het netto actief voorstelt. Ook wordt gecontroleerd of dat netto actief na omzetting minstens gelijk is aan het minimum maatschappelijk kapitaal van toepassing voor die nieuwe vennootschapsvorm, zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De opdracht houdt niet in dat de bedrijfsrevisoren de tussentijdse staat aan een volkomen controle onderwerpen, maar louter een beperkt nazicht, ten einde na te gaan of er geen kennelijke overwaarderingen van het netto-actief gebeurd zijn.


Downloads: