WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISORInbreng in natura en quasi-inbreng

In het vennootschapsrecht werden twee courante opdrachten exclusief aan bedrijfsrevisoren toegekend. Deze hebben betrekking op het toezicht op de waardering van goederen, die bij oprichting van vennootschappen met een beperkte aansprakelijkheid rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op de kapitaalvorming.

Wanneer bij oprichting van een vennootschap het kapitaal gevormd wordt op een andere manier dan door geld, spreekt men van een inbreng in natura. Over de waarderingsmethoden, die de oprichters wensen te hanteren bij deze operatie, dient een bedrijfsrevisor zijn oordeel te geven onder de vorm van een schriftelijk verslag.

Wanneer een vennootschap binnen twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wil aankopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder tegen een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal, dan spreekt men van een quasi-inbreng. Ook in deze situatie dient een bedrijfsrevisor, naast de beschrijving van de goederen zelf, zijn oordeel te geven omtrent de voorgestelde waardering.


Downloads: