WALTER HOSTEN
BEDRIJFSREVISOR
Onze diensten

Het mandaat van commissaris en de uitvoering van revisorale opdrachten berust op strikt deontologische principes, waarvan deskundigheid, het beroepsgeheim en de onafhankelijkheid essentiële elementen zijn.

De actuele economische context vereist dat de ondernemingen meer en meer aandacht dienen te hebben voor de kwaliteit van de financiële informatie en de analyse van de risico's. Tevens is het essentieel dat men zeker is van de getrouwheid van de informatie waarop men zich baseert om een beslissing te nemen.

Onze audit-diensten vullen deze behoeften in via een combinatie van hoge technische bekwaamheid en het behandelen van de dossiers volgens de professionele normen.

De hoofdactiviteit van een bedrijfsrevisor bestaat in de uitvoering van commissarismandaten in grote bedrijven en organisaties, zie volgende rubriek.

Als bedrijfsrevisor voeren wij ook de eenmalige controleopdrachten uit die ons worden toebedeeld door de wet: inbreng in natura, quasi-inbreng, omzetting, fusie en splitsing, ontbinding...

Omdat deze opdrachten plaatsvinden op cruciale momenten, vereist de wetgever de tussenkomst van een deskundige: de bedrijfsrevisor. Ook als u zelf nood hebt aan deze precisie, zoals bij waardebepalingen en due diligence, kunnen wij hieraan beantwoorden.


In dit kader verzorgen wij volgende financieel gerelateerde diensten:

  1. Waardering van ondernemingen

  2. Begeleiding bij familiale opvolging en successieplanning

  3. Due diligence in het kader van een overdracht of overname van een bedrijf

  4. Begeleiding van herstructureringen (fusies, partiële splitsingen, omzetting, ontbinding en vereffening...)

  5. Assistentie bij de uitwerking van een financieel plan / businessplan

  6. Financiële analyse, cash-flow analyse en technische assistentie bij budgettering en uitwerking boordtabellen

  7. Ontleding, verklaring en nazicht van de economische en financiële informatie aan ondernemingsraden

  8. Opzetten en optimaliseren van interne controlesystemen alsook interne audits, analyses van bedrijfsprocessen

  9. Begeleiding van het proces van consolidatie en controle van de geconsolideerde jaarrekening

  10. Adviezen en bijstand inzake ondernemingsfiscaliteit en op vennootschapsrechterlijk vlak

  11. Technische bijstand aan curatoren en vereffenaars

  12. Gerechtelijke en scheidsrechtelijke opdrachten

  13. ....